کد مورد: 56-762
$265.00

Noto و Syracuse را با ما کشف کنید.

نکته: تور با راهنما در امتداد Corso Vittorio Emanuele، خیابان اصلی شهر و قلب مرکز تاریخی، جایی که زیباترین بناها، کلیساها و کاخ ها وجود دارد. از کاوش در خیابان‌های باریک، میدان‌های زیبا و جواهرات معماری که این سایت میراث جهانی یونسکو را به یک لذت واقعی برای بازدیدکنندگان تبدیل می‌کند، لذت ببرید.

سیراکوز: Ortigia، مرکز تاریخی مسحور کننده سیراکوز در سیسیل، مقصدی فریبنده است که جذابیت و تاریخ غنی را به نمایش می گذارد.

تقویم و قیمت ها

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
نشست
آفتاب
ژوئن 2024
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
25
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
26
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
27
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
29
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
نشست
آفتاب
جولای 2024
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
3
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
4
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
5
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
6
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
7
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
8
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
9
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
10
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
11
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
12
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
13
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
14
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
15
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
16
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
17
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
18
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
19
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
20
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
21
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
22
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
23
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
24
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
25
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
26
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
27
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
29
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
31
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
3
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
4
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
نشست
آفتاب
آگوست 2024
29
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
31
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
3
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
4
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
5
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
6
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
7
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
8
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
9
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
10
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
11
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
12
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
13
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
14
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
15
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
16
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
17
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
18
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
19
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
20
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
21
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
22
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
23
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
24
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
25
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
26
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
27
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
29
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
31
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
نشست
آفتاب
سپتامبر 2024
26
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
27
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
29
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
31
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
3
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
4
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
5
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
6
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
7
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
8
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
9
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
10
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
11
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
12
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
13
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
14
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
15
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
16
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
17
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
18
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
19
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
20
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
21
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
22
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
23
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
24
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
25
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
26
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
27
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
29
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
3
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
4
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
5
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
6
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
نشست
آفتاب
اکتبر 2024
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
3
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
4
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
5
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
6
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
7
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
8
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
9
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
10
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
11
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
12
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
13
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
14
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
15
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
16
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
17
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
18
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
19
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
20
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
21
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
22
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
23
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
24
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
25
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
26
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
27
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
29
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
31
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
3
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
نشست
آفتاب
نوامبر 2024
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
29
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
31
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
3
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
4
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
5
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
6
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
7
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
8
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
9
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
10
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
11
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
12
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
13
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
14
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
15
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
16
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
17
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
18
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
19
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
20
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
21
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
22
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
23
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
24
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
25
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
26
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
27
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
29
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
نشست
آفتاب
دسامبر 2024
25
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
26
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
27
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
29
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
3
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
4
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
5
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
6
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
7
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
8
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
9
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
10
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
11
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
12
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
13
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
14
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
15
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
16
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
17
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
18
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
19
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
20
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
21
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
22
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
23
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
24
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
25
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
26
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
27
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
29
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
31
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
3
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
4
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
5
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
نشست
آفتاب
ژانویه 2025
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
31
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
3
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
4
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
5
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
6
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
7
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
8
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
9
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
10
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
11
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
12
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
13
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
14
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
15
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
16
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
17
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
18
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
19
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
20
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
21
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
22
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
23
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
24
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
25
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
26
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
27
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
29
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
31
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
نشست
آفتاب
فوریه 2025
27
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
29
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
31
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
3
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
4
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
5
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
6
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
7
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
8
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
9
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
10
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
11
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
12
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
13
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
14
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
15
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
16
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
17
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
18
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
19
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
20
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
21
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
22
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
23
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
24
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
25
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
26
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
27
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
نشست
آفتاب
مارس 2025
24
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
25
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
26
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
27
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
3
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
4
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
5
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
6
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
7
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
8
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
9
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
10
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
11
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
12
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
13
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
14
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
15
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
16
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
17
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
18
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
19
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
20
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
21
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
22
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
23
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
24
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
25
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
26
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
27
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
29
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
31
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
3
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
4
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
5
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
6
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
نشست
آفتاب
آوریل 2025
31
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
3
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
4
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
5
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
6
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
7
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
8
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
9
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
10
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
11
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
12
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
13
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
14
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
15
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
16
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
17
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
18
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
19
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
20
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
21
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
22
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
23
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
24
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
25
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
26
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
27
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
29
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
3
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
4
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
نشست
آفتاب
می 2025
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
29
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
2
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
3
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
4
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
5
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
6
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
7
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
8
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
9
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
10
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
11
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
12
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
13
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
14
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
15
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
16
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
17
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
18
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
19
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
20
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
21
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
22
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
23
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
24
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
25
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
26
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
27
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
28
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
29
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
30
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
31
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00
1
$265.00

پایه

قیمت عمومی: $265.00

جزئیات تور

 • زبان تور را انتخاب کنید: 🇺🇸🇬🇧 انگلیسی، 🇫🇷 فرانسوی یا 🇮🇹 ایتالیایی.
 • زمان شروع تور ساعت 10 صبح می باشد.
 • مدت زمان تور حداکثر 8 ساعت می باشد.
 • کودکان تا 8 سال رایگان هستند.
 • نقطه ملاقات: نزدیک دروازه سلطنتی، خیابان: Corso Vittorio Emanuele، 182، 96017 Noto SR

برنامه سفر

نه

 • کلیسای جامع نوتو معماری خیره کننده باروک این کلیسای جامع بزرگ را تحسین کنید که به خاطر نماهای پیچیده و فضای داخلی زیبایش شهرت دارد.
 • Palazzo Ducezio: از این کاخ زیبا که به عنوان تالار شهر نوتو عمل می کند، دیدن کنید. این ساختمان معماری نفیس را به نمایش می گذارد و از تراس خود مناظری پانوراما از شهر ارائه می دهد.
 • کلیسای San Francesco d'Assisi: این کلیسای چشمگیر را با تزئینات پرآذین و سنگ کاری پیچیده اش کاوش کنید. صومعه مجاور نیز ارزش بازدید دارد.
 • کلیسای سانتا کیارا: از زیبایی باروک این کلیسا شگفت زده شوید که به خاطر تزئینات و نقاشی های دیواری استادانه اش معروف است.
 • Palazzo Nicolaci: کاخ مجلل Palazzo Nicolaci را که به خاطر بالکن‌های تزئین شده با نرده‌های فرفورژه پیچیده و تزئینات گل‌دار پر جنب و جوش معروف است، کشف کنید.
 • کلیسای سن کارلو آل کورسو: وارد این کلیسای باشکوه شوید که دارای گچ بری های استادانه و آثار هنری چشمگیر است.
 • Via Nicolaci: در این خیابان زیبا که ردیفی از ساختمان‌های باروک دارد و با بالکن‌های معروف Noto مزین شده است قدم بزنید.
 • کلیسای Montevergine: از این کلیسای جذاب دیدن کنید و از معماری زیبا و فضای آرام آن لذت ببرید.

سیراکوز

 • Piazza Duomo: سفر خود را در Piazza Duomo، میدان اصلی Ortigia آغاز کنید. کلیسای جامع خیره کننده سیراکوز (Cattedrale di Siracusa) با نمای باروک چشمگیرش را تحسین کنید. در اطراف میدان قدم بزنید و در فضای پر جنب و جوش غوطه ور شوید.
 • معبد آپولو: از Piazza Duomo، به معبد آپولو، یکی از مهمترین بناهای یونان باستان در سیراکوز بروید. از ستون های دوریک به خوبی حفظ شده این معبد باستانی که قدمت آن به قرن ششم قبل از میلاد باز می گردد، شگفت زده شوید.
 • فواره آرتوسا: در امتداد تفرجگاه ساحلی قدم بزنید تا به فواره آرتوسا برسید. این چشمه زیبای آب شیرین با پوشش گیاهی سرسبز احاطه شده است و منظره ای زیبا از دریا و خرابه های باستانی را ارائه می دهد.
 • Castello Maniace: از Castello Maniace دیدن کنید، قلعه ای قرون وسطایی که توسط فردریک دوم ساخته شده است. باروهای قلعه را کاوش کنید و از مناظر پانوراما از دریا و شهر لذت ببرید.
 • محله یهودیان (Giudecca): محله یهودیان را کشف کنید، محله ای تاریخی با خیابان های باریک و ساختمان های باستانی. از Miqwè، یک حمام آیینی یهودیان دیدن کنید و با میراث غنی یهودی Ortigia آشنا شوید.
 • Marina di Ortigia: در امتداد مارینا قدم بزنید و از مناظر زیبای دریا و قایق های ماهیگیری زیبا لذت ببرید. چندین کافه و رستوران جذاب وجود دارد که می توانید غذاهای محلی محلی را میل کنید.
 • معبد آتنا: برای دیدن بقایای معبد آتنا به جنوبی ترین نقطه اورتیجیا بروید. این معبد دوریک باستانی اکنون در نمای بیرونی کلیسای جامع سیراکوز گنجانده شده است.

فرآیند رزرو

 1. تاریخ، ساعت، شرکت کنندگان، موارد اضافی احتمالی را انتخاب کنید و کلیک کنید اکنون ثبت کن
 2. اطلاعات رزرو را پر کنید، مبلغ پیش پرداخت را بررسی کنید (کمتر از 15% از کل مبلغ)، شرایط و ضوابط را بخوانید و کلیک کنید سفارش کامل
 3. منتظر ایمیل تایید باشید و پرداخت مبلغ پیش پرداخت.
 4. مانده نهایی باید پرداخت شود در زمان و مکان برنامه ریزی شده تجربه رزرو شده شما. شما می توانید از روش های پرداخت پشتیبانی شده توسط شریک ما برای تسویه مبلغ باقی مانده انتخاب کنید.

شاید خوشت بیاد